Denna omröstning har avslutats

§2. Val av mötesordförande för mötet.

Eftersom vi inte har ett fysiskt möte behöver vi inte bjuda in någon utomstående
mötesordförande så på den posten sätter vi vår President Clas Blomberg.

Godkänner du detta?

Ja
97.70%
Antal röster: 85
Nej
2.30%
Antal röster: 2

Val av protokollförare – där har vi varje år vår sekreterare för YCC Riks, den innehavs
i dagsläget av Maria Oskarsson.

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
mötets protokoll

Tillfrågade Christer Holst & Bo Andersson

Godkänner du detta ?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§4. Fastställande av röstlängd

Här kan vi inte göra annat än att efter kl. 18:00 den 15/8 så för vi in antalet
medlemmar som har deltagit i röstningen.

Klicka på nästa för att fortsätta!

Okej
100.00%
Antal röster: 80

§5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

• Utlysning har skett via mail, kallelse i medlemsbrev, annons på hemsida och i
medlemstidning

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§6. Godkännande av dagordningen

Dagordning 2020 (Öppnas i ny flik)

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§7. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och kassaberättelse enligt bilagor:
7.1 (verksamhet) (Öppnas i ny flik)

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0
Ja
97.70%
Antal röster: 85
Nej
2.30%
Antal röster: 2

7.3 (balans) (Öppnas i ny flik)

Godkänner du detta?

Ja
98.85%
Antal röster: 86
Nej
1.15%
Antal röster: 1

§8 Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse 

Godkänner du detta?

Ja
98.85%
Antal röster: 86
Nej
1.15%
Antal röster: 1

§9 Redovisning av Regionernas verksamhet (Alla bilagor öppnas i ny flik)

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Godkänner du detta?

Ja
98.85%
Antal röster: 86
Nej
1.15%
Antal röster: 1

§11 Behandling av ärenden som stadgeenligt framförs av klubbens medlemmar, samt förslag från styrelsen 

Yrkar du på bifall eller avslag av motion 11.1 ?

Bifall
36.78%
Antal röster: 32
Avslag
63.22%
Antal röster: 55
Bifall
88.51%
Antal röster: 77
Avslag
11.49%
Antal röster: 10

§12. Fastställande av verksamhetsinriktning

Bilaga 12.1 (Öppnas i ny flik)

Godkänner du verksamhetsinriktningen?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§13. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften föreslås vara oförändrad: enskild 300 kr, familj (2 pers.) 500 kr

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§14 Fastställande av budget

Bilaga 14.1 (budget) (Öppnas i ny flik)

Godkänner du budgeten?

Ja
98.85%
Antal röster: 86
Nej
1.15%
Antal röster: 1

§15. Val av ordförande/president
Inget val i år

§16. Val av övriga ledamöter till styrelsen
Val sker med följande periodicitet:
Jämna år väljs kassör för två år

Sittande kassör Gunilla Johansson ställer upp för omval

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Jämna år väljs ledamöter för regionerna Norr, West, Halland & Småland för
2 år – kandidat till årsmötet har valts på respektive regions medlemsmöte och
fastställs på årsmötet

Ledamot – Region Norr, Stefan Larsson 955
Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Ledamot – Region West, Bijan Eghlima 71

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Ledamot – Region Halland, Lars Fritzon 1131

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Ledamot – Region Småland, Arnold Nyström 802

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Fyllnadsval för region Mitt för en tid av 1 år
Ledamot – Region Mitt, Marc Ersson 449

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Varje år väljs suppleanter i alla regioner för ett år - kandidat till årsmötet har
valts på respektive regions medlemsmöte och fastställs på årsmötet
Suppleant – Region Norr, Tommie Nylund 158

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Suppleant – Region West,

Nettan Pettersson nr:604

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Suppleant – Region Halland, Allan Ekström 1527

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Suppleant – Region Småland, Johan Westergren 1997

Godkänner du detta?

Ja
98.85%
Antal röster: 86
Nej
1.15%
Antal röster: 1

Suppleant – Region Värmland/Örebro, Thomas Johansson 1909

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Suppleant – Region Mitt, VAKANT

Suppleant – Region East, Mikael Benedicks Lundahl 1116

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Suppleant – Region South, Andreas Gyllarp 1333

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§17. Val av revisorer samt revisorssuppleant

Val av en revisor för två år
Sittande revisor Ingalill Skoog ställer upp för omval

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

Val av revisor suppleant - väljs för ett år
Vakant!

Okej
100.00%
Antal röster: 84

§18. Val av valberedning

Den skall bestå av tre medlemmar, varav en sammankallande.
De sittande ställer upp för omval sammankallande: Tomas Welander. Tommie Nylund & Michael Ohlin

Godkänner du detta?

Ja
100.00%
Antal röster: 87
Nej
0.00%
Antal röster: 0

§19. Övriga ärenden. Inga för klubben bindande beslut kan fattas under denna punkt. Skicka ett e-post med dina synpunkter & ärenden till webbteamet som styrelsen kommer att ta upp på nästkommande styrelsemöte.

Kontakta Webbteamet (Öppnas i ny flik)

100.00%
Antal röster: 46

§20. Mötet avslutas

Styrelsen tackar dig för att du ville vara med på detta digitala årsmöte, genom detta så har du medverkat i att Yamaha Custom Club har kunnat följa gällande stadgar att genomföra ett årsmöte per år.

Klicka på "Rösta" för att avsluta mötet!

100.00%
Antal röster: 44