Stadgar för Yamaha Custom Club, org.nr. 847000–9054
Reviderade av Årsmötet 2017-08-26

§ 1. Ändamål
Yamaha Custom Club Sweden (YCC) i dessa stadgar kallad klubben, är en på demokratisk grund
byggd ideell organisation som har till uppgift att verka för motor cyklismens intresse och tillvarata
sina medlemmars intresse för ägande och vårdande av Yamaha Custom motorcyklar. Klubben drivs
helt utan enskilt vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. Organisation
⇒ 2.1. Klubben
Klubben är en rikstäckande organisation med en central styrelse. Medlemmarna är geografiskt sett
uppdelade i regioner. Varje region omfattar ett eller flera län. Regionindelningen fastställs av
styrelsen. Klubben är ansluten till Sveriges Motorcyklister, SMC.
⇒ 2.2. Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är årsmötet, och när årsmötet inte är samlat, styrelsen. Varje betalande
medlem eller hedersmedlem äger rösträtt, förslagsrätt och yttranderätt vid klubbens årsmöte. För
verksamhet som inte regleras av dessa stadgar gäller föreskrifter från årsmötet eller styrelsen.
⇒ 2.3. Klubbgårdar/klubblokaler
Klubbgårdar/klubblokaler som drivs eller ägs i YCC:s namn skall godkännas av styrelsen.

§ 3. Medlemskap
Förtroendevald medlem i Yamaha Custom Club skall köra en Yamaha motorcykel.
⇒ 3.1. Röstberättigad medlem
Enskild person kan vinna inträde som medlem genom att betala in fastställd medlemsavgift till klubben
och får därmed medlemskort, rösträtt samt övriga rättigheter som tillkommer medlem enligt dessa
stadgar.
⇒ 3.2. Familjemedlem
Enskild person med anknytning till medlems hushåll kan vinna inträde som familjemedlem genom att
betala in fastställd familjemedlemsavgift till klubben och får därmed medlemskort samt övriga
rättigheter som tillkommer familjemedlem enligt dessa stadgar.
⇒ 3.3. Hedersmedlem
Särskilt förtjänt person kan väljas till hedersmedlem av årsmötet. Förslag på ny hedersmedlem skall
lämnas som motion eller föreslås av styrelsen till årsmötet.

§ 4. Årsmöte
⇒ 4.1. Tidpunkt
Ordinarie årsmöte äger årligen rum tidigast 1 juni och senast 31 augusti, vid en tidpunkt som
beslutas av styrelsen.
⇒ 4.2. Plats
Plats för årsmötet beslutas av styrelsen i samråd med regionerna.
4.3. Kallelse
Kallelse till årsmöte skall ske senast fem veckor före årsmötet genom:
• Via mail till de e-postadresser medlem anmält till kansliet.
• Via kallelse i YCC:s klubbtidning.
• Annons på hemsidan.
Årsmöteshandlingar skall vara tillgängliga på YCC:s hemsida senast 10 dagar före årsmötet.
⇒ 4.4. Motioner, förslag
Förslag till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara styrelsen tillhanda senast:
• 1 maj för förslag gällande stadgeändring.
• 3 veckor före årsmötet för andra förslag.
Samtliga röstberättigade medlemmar har rätt att lämna förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande.
§ 5. Röstning, rösträtt
Varje, vid årsmötet närvarande röstberättigad äger en röst och skall vara förtecknad i en röstlängd.
Röstlängden är en utskrift av klubbens medlemsregister omfattande medlemmar som innehar giltigt
medlemskap.
Medlem som inte finns upptagen i röstlängden kan vid årsmötets öppnade upptas i röstlängden om
denne kan styrka sitt medlemskap genom att visa att betalning av medlemsavgift skett eller på annat
sätt styrka sitt medlemskap.
Alla frågor, utom de rörande stadgeändringar och klubbens upplösande, avgörs med enkel majoritet.
Omröstning genomförs med handuppräckning.
Sluten omröstning kan endast begäras vid person- och/eller förtroendefrågor. Vid lika röstetal har
årsmötesordföranden, om denne är medlem, utslagsröst, utom vid personval, då lottning avgör.
⇒ 5.1. Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande samt protokollförare för mötet
§3 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte
ordföranden justera mötets protokoll
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
§6 Godkännande av dagordningen
§7 Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhets- och
kassaberättelse
§8 Föredragning och godkännande av revisorernas berättelse
§9 Redovisning av Regionernas verksamhet.
§10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Behandling av ärenden som stadgeenligt framförs av klubbens
medlemmar, samt förslag från styrelsen
§12 Fastställande av verksamhetsinriktning
§13. Fastställande av medlemsavgift
§14. Fastställande av budget
§15. Val av ordförande/president
§16. Val av övriga ledamöter till styrelsen
§17. Val av revisorer samt revisorssuppleant
§18. Val av valberedning
§19. Övriga ärenden. Inga för klubben bindande beslut kan fattas under
denna punkt

§ 6. Extra årsmöte
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen, på eget initiativ, eller på begäran av revisorerna.
Begäran från revisorerna skall ske skriftligen, med angivande av skäl. Kallelse till extra årsmöte sker
senast två veckor före mötet genom utskick via mail till de e-postadresser medlem anmält till kansliet
samt via anslag på YCC:s hemsida. Kallelse skall omfatta anledning till varför extra årsmöte blivit
utlyst. Vid extra årsmöte får beslut endast fattas i ärenden som upptagits i utskickad dagordning.
Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra årsmöte, äger revisorerna rätt att utfärda
kallelsen.
Röstning och rösträtt gäller enligt § 5.

§ 7. Valberedning
Valberedningen utses av årsmötet för perioden fram till nästa årsmöte. Den skall bestå av tre
medlemmar, varav en sammankallande.

§ 8. Styrelsen
⇒ 8.1. Sammansättning
Styrelsen, till vilken endast medlem är valbar, väljs av årsmötet och består:
President, tillika ordförande
Vice President, endast regionchefer är valbara
Sekreterare
Kassör
Övriga regionchefer tillika ledamöter, kandidat till årsmötet väljs på respektive regions medlemsmöte
Suppleanter till varje regionchef, kandidat till årsmötet väljs på respektive regions medlemsmöte
⇒ 8.2. Mandatperioder
Styrelsens arbete omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten.
Val sker med följande periodicitet:
Udda år väljs President/ordförande för två år
Jämna år väljs vice President för en tid av två år
Udda år väljs sekreterare för två år
Jämna år väljs kassör för två år
Udda år väljs ledamöter för regionerna Mitt, East, Värmland/Örebro & South för 2 år
Jämna år väljs ledamöter för regionerna Norr, West, Halland & Småland för 2 år
Varje år väljs suppleanter för ett år
⇒ 8.3. Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst sex ledamöter är närvarande vid styrelsemöte. Ledamot får inte
utöva sin rösträtt genom fullmakt. Styrelsen skall sträva mot att beslut fattas i konsensus, när detta ej
är möjligt skall beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom
vid personval då lottning avgör.
⇒ 8.4. Åligganden
Styrelsen är ansvarig för klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut,
samt är ansvarig inför årsmötet. Styrelsen avlägger till årsmötet verksamhets- och kassaberättelse för
det föregående verksamhetsåret, samt framlägger för årsmötet förslag till verksamhetsinriktning och
budget för nästkommande verksamhetsår. Styrelsen träffas minst en gång per år för att dra upp
riktlinjer för YCC:s nästkommande verksamhetsår.
Regionerna ska redovisa sin verksamhet.
8⇒ .5. Arbetsformer
Styrelsens arbete leds av Presidenten/ordföranden, som också är sammankallande. Omedelbart efter
årsmötet ska styrelsen konstituera sig. Vid detta möte skall styrelsen utse arbetsutskott samt
huvudansvariga för olika delar av klubbens aktuella verksamhet. Styrelsen äger också rätt att utse
kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Det åligger styrelsen att utfärda direktiv och
instruktioner för dessa.
⇒ 8.6 Grundaren av Yamaha Custom Club Sweden
Grundaren av Yamaha Custom Club – Tommy ”Blondie” Nilsson – är adjungerad till YCC:s
styrelsearbete – såväl styrelsemöten som information om styrelsens löpande verksamhet.

§ 9. Arbetsutskott, AU
⇒ 9.1. Sammansättning, beslutsmässighet
Arbetsutskottet utses av styrelsen och skall bestå av styrelsens President/ordförande och Vice
President samt en styrelseledamot. Därutöver kan AU på eget initiativ adjungera personer till sina
möten.
⇒ 9.2. Åligganden
Arbetsutskottet har ansvaret för uppföljning och samordning av det arbete som bedrivs i klubbens
kommittéer och arbetsgrupper. AU ser till att pågående projekt avrapporteras, samt förbereder
kommande styrelsemöten. AU ansvarar vidare för hur klubben representeras på möten, kurser och
andra tillfälliga arrangemang. Därutöver skall sådana arbetsuppgifter fullgöras, som styrelsen ålagt
eller delegerat till AU.

§ 10. Klubbens tidning, webbsida och butik

⇒ 10.1. Tidningen
Klubben ger ut tidningen “Yamaha Custom Club”.
Klubbens styrelse utser ansvarig utgivare. Denne skall vara en person som deltar i redaktionens
arbete.
“Yamaha Custom Club” är medlemmarnas tidning och innehållet skall därför stå fritt från styrning
utövad av styrelsen. Klubbens styrelse skall dock fastställa allmänna riktlinjer för tidningen. Det
tillkommer den ansvarige utgivaren att se till att dessa riktlinjer följs.
⇒ 10.2. Webbsida
Klubbens styrelse är ansvarig för YCC:s webbsida och dess innehåll.
⇒ 10.3. Butik
Klubbens styrelse är ansvarig för YCC-butiken och YCC:s webbutik samt YCC:s klubbsaker.

§ 11. Medlemsavgift

Medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret fastställs av årsmötet. Person som inkommit med
ansökan om nytt medlemskap efter 1 september erhåller fullt medlemskap hela följande
verksamhetsåret.

§ 12. Räkenskaper och förvaltning

⇒ 12.1. Firmateckning
Klubbens firma är Yamaha Custom Club Sweden. Firmatecknare utses av styrelsen.
⇒ 12.2. Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 april till och med 31 mars.
12.3. Likviditet
YCC ska ha en väl ordnad bokföring och en ekonomi i balans.
⇒ 12.4. Medlemsregister mm
Klubben skall föra register över till klubben anslutna medlemmar. Detta skall göras på sådant sätt att
obehöriga inte kan komma åt uppgifter i registret. Klubbens namn, märke och medlemsregister får
inte användas i kommersiell verksamhet utan styrelsens medgivande. Det åligger styrelsen att
debitera och förvalta medlemsavgifterna.
⇒ 12.5. Garantiförsäkring
Styrelsemedlemmar som har hand om klubbens medel skall garantiförsäkras.

§ 13. Protokoll
Beslutsprotokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte samt styrelsemöte. Protokoll skall vara justerat
och tillgängligt för medlemmar senast en månad efter mötet. Protokollet skall även läggas ut på
klubbens hemsida. AU-protokoll ska också föras men endast delges styrelsen.

§ 14. Revision
⇒ 14.1. Val av revisorer
För granskning av styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer samt en
revisorssuppleant. Val sker med följande periodicitet:
Jämna år väljs en revisor för två år
Udda år väljs en revisor för två år
Suppleanter väljs för ett år
Valbar till post som revisor är även icke medlem
⇒ 14.2. Tidpunkt för granskning
Klubbens räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna,
närhelst de så begär. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast 6
veckor före årsmötet och skall efter verkställd revision, med revisionsberättelse, vara styrelsen
tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

§ 15. Utträde, uteslutning

Medlem som önskar utträde ur klubben skall göra skriftlig anmälan härom till klubben. Erlagd
medlemsavgift återbetalas inte. Ett medlemskap upphör vid verksamhetsårets slut, om det inte
förnyats.
Medlem som underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit mot dessa
stadgar, eller på annat sätt skadat klubben, kan uteslutas ur klubben av Styrelsen. Särskilt protokoll
skall upprättas och förvaras tillsammans med styrelseprotokollen. Av integritetsskäl anslås inte sådant
styrelseprotokoll på hemsidan.
Medlem som uteslutits av styrelsen kan överklaga beslutet till ordinarie eller extra årsmöte.
Överklagande skall ske skriftligt till styrelsen senast tre veckor innan ordinarie eller extra årsmöte efter
delgivning av beslut skett.

§ 16. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av årsmöte eller extra årsmöte, varvid beslutet skall
biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Innan ändring av dessa stadgar kan godkännas skall
ändringarna ha godkänts med enkel majoritet vid föregående års årsmöte eller extra årsmöte.
Beslutad stadgeändring träder omedelbart i kraft om inget annat sägs i beslutet.
Förslag till ändring av stadgar samt fastställande av stadgetexten skall ha delgivits medlemmarna
enligt punkt 4.3

§ 17. Stadgetolkning mm.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.

§ 18. Upplösning av klubben

För upplösning av klubben fordras att beslut härom fattas med minst 2/3 dels majoritet vid ordinarie
årsmöte. Innan beslut om upplösning av klubben tas skall förslaget ha delgivits medlemmarna minst
nio veckor före årsmötet. Efter att förslag om upplösning av klubben delgivits medlemmarna, skall
styrelsen pröva frågan rörande den framtida förvaringen av klubbens protokoll och övriga handlingar i
samråd med arkivmyndighet. Vid klubbens upplösning ska kontanta medel samt egendom tillfalla
SMC:s fond för skadade mc-förare (Sveriges Motorcyklister). Inbetalda medlemsavgifter återfås inte.